Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BeláHľadať
 
 

Kamerový systém - Belá

NESCHVÁLENÝ PROJEKT

Názov projektu: Kamerový systém - Belá

Trvanie projektu: január – december 2018

Celkové výdavky: 12 000,00 €

Výška dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra SR : 9 600,00 €

Percento spolufinancovania z vlastných zdrojov: 20,00%

Prostriedky z vlastných zdrojov obce: 2 400,00  €

Cieľ projektu: Ochrana a bezpečnosť občanov a verejného poriadku. Zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov obce. Dohľadanie osôb v prípade podozrenia zo spáchania trestnej činnosti a vyhľadanie nezvestných osôb.

Projekt vychádza z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných javov na území obce Belá. Realizácia projektu kamerového systému, ako formy situačnej prevencie vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce.

 1. Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v obci za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a iných subjektov pôsobiacich v obci s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku:
  • násilnej kriminality ohrozujúcej zdravie a životy ľudí formou lúpeží a násilnej trestnej činnosti páchanej na právnických osobách (predajne, prevádzky zriadené na podnikanie), subjektov zriadených obcou (Spojená škola, Materská škola, Dom smútku), verejných priestranstiev ako i ostatných fyzických osôb navštevujúcich obce,
  • majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania do domov, bytov, pivníc, garáží, obchodov a školských zariadení, ako aj krádeží a poškodzovania motorových vozidiel,
  • distribúcie a užívania omamných a psychotropných látok, resp. mravnostnej kriminality hlavne u mladistvých občanov obce.
 2. Zabezpečenie a posilnenie dozoru nad verejným poriadkom formou monitorovania vytypovaných exponovaných lokalít obce podľa analýzy rizík a ohrození v rámci potencionálneho ohrozenia vplyvom páchania trestnej činnosti a priestupkov.
 3. Propagácia monitorovacieho kamerového systému a aktívne vplývanie na občanov, ako i návštevníkov obce za účelom zvyšovania ich právneho vedomia ako prostriedku pre elimináciu konaní, ktoré sú v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normami s cieľom zvýšenia povedomia občanov z hľadiska bezpečnosti a ochrany ich majetku pred nezákonným konaním iných subjektov a osôb.
 4. Rozvoj spolupráce s odbornými orgánmi a organizáciami podieľajúcimi sa na plnení úloh prevencie kriminality ako sú policajný zbor za účelom realizácie opatrení v oblasti ďalšieho rozvoja kamerového systému v obci a jeho trvalej udržateľnosti.

Stručný popis projektu: Projekt vybudovania kamerového systému sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa – komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce formou situačnej prevencie.

Zámerom projektu je vybudovanie siete kamier s prenosom signálov na obslužné pracovisko s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce podľa grafického vyobrazenia.

Monitorovací kamerový systém pozostáva zo:

 1. 6 Full HD farebných pevných kamier s nastaviteľným uhlom, umiestnených v exteriéri vybraných objektov,
 2. kabeláže na prenos signálov spolu s ochranami proti účinkom bleskov
 3. centrálneho dispečingu umiestneného v budove obecného úradu
 4. vnútornej káblovej inštalácie – napojenie na zdroj elektrickej energie v napäťovej elektrickej sústave 230 V

Monitorovací kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov a záznamu na záznamové médiá (harddisky) bude pracovať v nepretržitej prevádzke. Centrálny dispečing systému bude inštalovaný v sídle obecného úradu.

Prioritná oblasť: Primárna prevencia – situačná prevencia:

 1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti, najmä organizovaná trestná činnosť, hospodárska a majetková trestná činnosť
 2. zvyšovanie bezpečnosti obce, bezpečia obyvateľov a návštevníkov, zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov, zvyšovanie dopravnej bezpečnosti
 • eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách,
 • eliminácia podpory a propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých médií

Forma: Kamery sú situované tak, aby primárne ochránili verejný poriadok, majetok, zdravie a život občanov alebo iných osôb prostredníctvom kamerového systému.

Metóda realizácie: Na základe skúsenosti a znalosti starostu a občanov obce vytvoríme návrh riešenia kamerového systému. Vyberú sa najvhodnejšie spôsoby prepojenia vybraných miest kamier s ohľadom na možnosť rozšíriť kamerový systém. Záznam z kamier je sústredený na nahrávacom zariadení na obecnom úrade.

Prínos: Bezpečnosť obce, zvýšenie kvality života, hlavne ochranu majetku súkromného či verejného a v neposlednom rade napomôže orgánom činných v trestnom konaní v objasňovaní priestupkov a trestných činov.

 

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

Mikroregión Terchovská dolina

Združenie obcí

Triedenie odpadu

Mediálny partner

webygroup
ÚvodÚvodná stránka