Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
BeláHľadať
 
 

Projekt Kompostéry

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu  kompostovaním                                                                                                   

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011L166

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oblasť intervencie: Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Celkové výdavky projektu: 102 625,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,00%

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 97 493,75 €

Výška spolufinancovania : 5 131,25 €

Percento spolufinancovania zo strany prijímateľa: 5,00%

Začiatok realizácie aktivity (podľa zmluvy): 8.2018

Koniec realizácie aktivity (podľa zmluvy): 4.2019

Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu: 825,00

 

Hlavné dôvody kompostovania v našej obci sú nielen environmentálne, ale i ekonomické. Environmentálny dôvod je, že kompostovaním vznikne hnojivo – kompost a ekonomickým, že kompostovanie je jeden z najlacnejších spôsobov nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Zákon o odpadoch ukladá povinnosť obci, ktorá predchádza vzniku odpadu kompostovaním zabezpečiť pre každú domácnosť kompostovací zásobník. V kompostovacom zásobníku si môže domácnosť kompostovať vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Zabezpečiť kompostovacie zásobníky predstavuje pre obec príliš vysoký finančný náklad, keďže v obci žije 3 362 obyvateľov v 820 domácnostiach. Na základe tohto dôvodu sa obec rozhodla požiadať o nenávratný finančný prostriedok.

Obec poskytne obstarané kompostéry každej domácnosti na základe preberacieho protokolu. Obyvatelia domácnosti budú upovedomení v rámci osvetovej kampane o skutočnosti, že vyprodukovaný kompost bude slúžiť len pre vlastnú potrebu domácností. Pri odovzdávaní kompostéru do jednotlivých domácností budú obyvatelia zaškolení o správnom umiestnení kompostéra a o jeho poskladaní.


 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

  • Piatok7-4graphic-icon
  • Sobota5-6graphic-icon
  • Nedeľa4-4graphic-icon

Obecný rozhlas

Tu si môžete vypočuť čo sa v obci oznamovalo hlásením v rozhlase

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

webygroup
ÚvodÚvodná stránka