Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BeláHľadať
 
 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Belá

NESCHVÁLENÝ PROJEKT

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola v obci Belá                                                                                                

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

NACE projektu: Predškolská výchova

Celkové výdavky projektu: 386 000,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,00%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 366 700,00 €

Výška spolufinancovania  z vlastných zdrojov: 19 300,00 €

Začiatok realizácie aktivity: 3.2017

Koniec realizácie aktivity (podľa zmluvy): 2.2019

                            

Popis projektu: Projekt je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti a zároveň zahŕňa obnovu stavebno – technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov. V celom objekte sa vymenia všetky okná za nové plastové okná s izolačným trojsklom. Existujúci objekt sa celý zateplí, a to v zmysle platných noriem od 01.01.2017 v kategórii A v časti primárna energia, zaizoluje sa strešný plášť a vyreguluje vykurovanie. Hlavným výstupom projektu bude zníženie potreby energie na vykurovanie za 197,92 na 49,14 kWhm2 a zaradenie budovy / globálny ukazovateľ / energetická trieda A1. Navrhovaná úspora ide nad rámec minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť.

Areál starej základnej školy – v súčasnosti Materská škola s jedálňou sa skladá z niekoľkých objektov, z ktorých sú dva vykurované plynovou kotolňou. Hlavná budova sa skladá z dvoch čiastkových objektov, ktoré sú navzájom prepojené a tvoria tak jeden celok. Objekt je pôdorysne v tvare „L“, má dve nadzemné podlažia a nevykurovaný podkrovný priestor. Obe časti školy boli realizované v medzivojnovom období s rozdielom niekoľkých rokov. Neskôr bol postavený samostatne stojaci hospodársky objekt – jedáleň pre základnú školu, ktorý v súčasnosti slúži ako klubovňa pri Materskej škole. Budova MŠ je napojená na všetky inžinierske siete.

Nosný systém je stenový, vytvorený murivom z plných pálených tehál v prevažujúcich modulových hrúbkach 450 mm. Zastrešenie je riešené šikmými strechami, ktoré vytvárajú drevené krovy. Tepelná izolácia je riešená zo škvary a cementového poteru v úrovni podlahy podkrovia. Krytinu tvorí plechová krytina na drážky.

Okná sú osadené drevené dvojité, kovanie je jednoduché. Drevené profily sú morálne i fyzicky opotrebované, najmä v spodných častiach pri parapetoch nahnité. Tesnenie medzi rámom a krídlom absentuje.

Podlaha na teréne je riešená tradičným spôsobom, násypom škvary a prekrytím betónovou mazaninou s nášľapnou vrstvou.

Obvodový plášť: Vzhľadom na nevyhovujúci tepelný odpor všetkých plôch obvodového plášťa no najmä kútov, prekladov a vencov, je nevyhnutné jeho plošné zateplenie pre dosiahnutie vhodných parametrov tepelno - technických, energetických a v konečnom dôsledku i vhodnej mikroklímy v interiéroch objektu. Pre dosiahnutie požadovaných parametrov obvodového plášťa je navrhnutý úplný kontaktný zatepľovací systém. Jedná sa o jednoplášťový kontaktný zatepľovací systém s tepelnoizolačnou látkou z penového polystyrénu (EPS-F), resp. minerálno - vláknitých dosiek (MW) hrúbky min 160 mm. Ostenia sa zároveň zateplia tým istým systémom ako fasáda, ale s hrúbkou tepelnej izolácie min. 30 mm.

Strešný plášť: Skvalitnenie tepelno – izolačných vlastností podkrovia sa navrhuje riešiť uložením MW tepelnej izolácie v dvoch vrstvách. V časti podlahy je nutné zabezpečiť pochôdznosť pre prístup k výlezom na strechu a ku komínu. Táto pochôdznosť bude zabezpečená uložením drevenej podlahy z fošní na drevenom rošte. Vzhľadom na to, že sa zateplením podlahy výrazne zníži teplota podkrovia, je nutné zvýšiť jeho odvetranie. To budú zabezpečovať osadené nové odvetrávacie mriežky v štítoch a ventilačné turbíny pri hrebeni strechy.

Nový bleskozvod sa nenavrhuje, vzhľadom na to, že sa nezasahuje do strešnej časti – krytiny, na ktorú je bleskozvodná sústava uchytená. Zvody sa taktiež pri fasádnych prácach nerozoberajú, len sa predĺžia kotviace konzoly.

Výplne otvorov: Navrhuje sa výmena všetkých jestvujúcich výplní otvorov za jednoduché výplne s trojsklom a „teplým“ dištančným rámčekom. Časť okien bude vybavená pákovými ovládačmi pre otváranie okien vo väčších výškach. Súčasťou dodávky okien budú aj vonkajšie parapety z poplastovaného plechu a vnútorné parapetné dosky z laminovanej DTD.

Podlahy: Nevyhovujúci tepelný odpor podlahy na teréne sa navrhuje zlepšením zateplenia sokla. Tepelnoizolačné dosky budú začínať od soklovej lišty až pod upravený terén.

Plynová časť: Objekt je plynofikovaný cez plynovú kotolňu. Tá je osadená klasickými stacionárnymi kotlami s atmosférickými horákmi. Na dnešnú dobu je to stav neúnosný až neefektívny. Obnovou budovy – zateplením a výmenou okien sa tepelná bilancia značne zmenší, takže doterajšia kotolňa by bola vysoko nehospodárna. Z toho dôvodu je nevyhnutná výmena kotlov a zariadenia kotolne. Kotle budú kondenzačné, odvod spalín spoločným výduchom v doterajšom komíne. Prívod spaľovacieho vzduchu samostatným potrubím zvonka pre každý kotol.

Návrh technologických prvkov – návrh riešenia: Z hľadiska inštalácie obnoviteľných zdrojov tepla a ich zúžitkovania pre zabezpečenie výpomoci dodávky tepla pre prevádzku objektu, navrhuje sa na streche materskej školy inštalovať 4 ks slnečných kolektorov. Kolektory sa nainštalujú upevňovaním nosnej konštrukcie.

Obnoviteľné zdroje energií – fotovoltaické zariadenie: Umiestnenie a pripojenie fotovoltaického zariadenia ako alternatívneho doplnkového zdroja pre napájanie materskej školy. Účelom fotovoltaiky je vyrábať elektrickú energiu priamou premenou slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Fotovoltaické zariadenie bude pozostávať z panelov, umiestnených na streche, otočených k slnku. V paneloch prebieha priama premena slnečnej energie na jednosmernú elektrickú energiu. K dosiahnutiu požadovaného výkonu budú fotovoltaické panely rozmiestnené a zapojené na streche materskej školy. Jednosmerné napätie je vo fotovoltickom striedači menené na striedavé napätie, s požadovanými parametrami tak, aby mohlo byť pripojené do distribučnej siete.


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

Mikroregión Terchovská dolina

Združenie obcí

Triedenie odpadu

Mediálny partner

webygroup
ÚvodÚvodná stránka