Profil

Verejný obstarávateľ: Obec Belá

Sídlo: Oslobodenia 183/28, 013 05 Belá

Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Dvorský, PhD., starosta obce         

IČO: 00321168

DIČ: 2020671829

Telefónne číslo: 041/56 93 331 

E-mail: info@bela.sk

Zatriedená podľa: § 7ods. 1 písm. b) zákona o VO

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Ivan Dvorský, PhD.

Telefónne číslo: +421 415 693 331

 

Profil verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5407?cHash=771fd4070f8c08a87ab816ea485765bd

Centrálny register zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/