Zberný dvor Belá

 1. Názov zariadenia: Zberný dvor Belá
 2. Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Belá, Oslobodenia 183/28, 013 05 Belá
 3. Prevádzkový čas zariadenia:
  • Pondelok:     8:00 - 11:30     12:30 - 14:00
   Utorok:         zatvorené
   Streda:          8:00 - 11:30     12:30 - 14:00
   Štvrtok:        zatvorené
   Piatok:          zatvorené
   Sobota:         8:00 - 12:00
   Nedeľa:         zatvorené 
 4. Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá:
 • 20 01 01 – Papier a lepenka,
 • 20 01 02 – Sklo,
 • 20 01 03 – Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,
 • 20 01 21 – Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
 • 20 01 23 – Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
 • 20 01 25 – Jedlé oleje a tuky,
 • 20 01 35 – Vyradené elektrické a elektronické zariadenia (iné ako 20 01 21 a 20 01 23), obsahujúce nebezpečné časti,
 • 20 01 36 – Vyradené elektrické a elektronické zariadenia (iné ako 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 25),
 • 20 01 39 – Plasty,
 • 20 02 01 – Biologicky rozložiteľný odpad,
 • 20 03 07 – Objemný odpad,
 • 20 03 08 – Drobný stavebný odpad za poplatok (1 tona - 50 € ).

Zberný dvor nie je určený pre živnostníkov, podnikateľské subjekty, ktorých odpad je produktom ich podnikateľskej činnosti.
Na zberný dvor nie je povolený vývoz: zmesového komunálneho odpadu z domácností.
Zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností zabezpečí Obecný podnik Belá za poplatok.

 1. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici ZD a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.
 2. Obyvateľ je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora a dokladom preukazujúcimúhradu ročného poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.
 3. Súhlas na prevádzkovanie vydal Okresný úrad Žilina, OU-ZA-OSZP3-2016/029616-003/Slt, dňa 15.08.2021.
 4. Zodpovedná osoba: Jozef Franek, telefónne číslo: 0908 061 402.

Štatistický výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2023

Štatistický výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2023

Ročný výkaz odpadov 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,93 kB
Vložené: 13. 3. 2024

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belá za obdobie 1-12/2023

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belá za obdobie 1-12/2023

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belá za obdobie 1-12 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 13. 3. 2024

Štatistický výkaz o komunálnom odpade obce za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,01 kB
Vložené: 10. 11. 2023

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belá za obdobie 1-12/2022

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belá obdobie 1-12 2022

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Belá obdobie 1-12 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,92 kB
Vložené: 10. 11. 2023

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový_poriadok_zberného_dvora.pdf

Prevádzkový_poriadok_zberného_dvora.pdf1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,89 kB
Vložené: 15. 1. 2024

Informačná tabuľa zariadenia na nakladanie s odpadmi

informacna_tabula_na_zberny_dvor.pdf

informacna_tabula_na_zberny_dvor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,74 kB
Vložené: 10. 11. 2023