Slovenský ovocinársky a záhradkársky zväz

História

2. februára 1963 bola v Belej založená prvá miestna organizácia Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. Mala 20 členov a jej činnosť riadil výbor na čele s predsedom Tomášom Papajom, podpredsedami Štefanom Švecom a Petrom Holúbkom, tajomníkom Jánom Hurtekom, pokladníkom Jozefom Dvorským, hospodárom Vladimírom Jaroščiakom a revízormi Štefanom Vráblom a Jozefom Cabadajom. Po Tomášovi Papajovi bol predsedom Ján Genšiniak.

Činnosť miestnej organizácie bola zameraná na nákup ovocných stromov a semien pre členov i ostatných občanov obce. Starali sa o prídomové záhradky a vymieňali si navzájom skúsenosti.
8. apríla 1971 sa zmenil názov organizácie na Slovenský ovocinársky a záhradkársky zväz (SOZZ) – miestna organizácia v Belej. Mal 20 členov a jej nový výbor pracoval v zložení: Ján Franek – predseda, František Kubík podpredseda, Vladimír Šugár – tajomník, Václav Chabada – pokladník, Ján Dvorský – hospodár a Ján Chabada – kultúrny referent.

Členovia SOZZ pracovali stále ako prídomoví záhradkári, ale uvažovali aj o zriadení ovocného sadu. V roku 1981 požiadali JRD Rozsutec so sídlom v Krasňanoch o vyčlenenie pozemkov pre ovocný sad. Vedenie JRD vyhovelo žiadosti SOZZ a 15. marca 1982 bola uzatvorená vzájomná zmluva. JRD vyčlenilo na účely ovocného sadu dve parcely v katastrálnom území Lysica o rozlohe 4088 m2 a 6310 m2, ktoré boli poskytnuté do užívania na dobu 30 rokov (do roku 2012). Členovia základnej organizácie SOZZ sa potom s nadšením pustili do budovania záhradkárskej osady. So súhlasom Povodia Váhu v Piešťanoch položili do konca roka 1982 lávku cez Varínku, ktorou sa zabezpečila prístupová cesta k sadu. V nasledujúcich dvoch rokoch bolo urobené oplotenie a začal sa budovať vodovod. Postupne sa vytvorila osada s 24 záhradkami, v ktorých po úprave pozemkov začali členovia prípravné práce na výsadbu. V priebehu niekoľkých rokov vytvorili ovocinári v tejto voľakedy pustej a nehostinnej časti chotára pod odborným vedením Jozefa Štefanca, veľmi pekný sad, ktorý prinášal peknú úrodu.

Na členskej schôdzi 15. decembra 1987 bol zvolený nový výbor miestnej organizácie. Predsedom sa stal František Franek, podpredsedom Jozef Franek, tajomníkom Vincent Vrábel, pokladníkom Pavol Kubík a Ján Sušienka. Počet členov sa zvýšil na 43. Pri pestovaní, hlavne u jabloní, sa rozšíril pestovateľský tvar voľne rastúceho zákrsku na slabšie rastúcich podpníkoch. Pre záhradkárov, ale i spoluobčanov Belej sa nakúpilo viac ako 1000 výpestkov ovocných stromčekov. Zlepšilo sa vybavenie malou mechanizáciou, ktorá bola zabezpečovaná prostredníctvom zväzu záhradkárov.
Od roku 1989 do roku 1994 vo výbore SOZZ pracoval ako predseda Ján Holienka, podpredseda Milan Mahút a tajomník Anton Šuštiak. V tomto období sa SOZZ usiloval vybudovať novú záhradkársku osadu v lokalite Hôrka. I keď sa zámer nepodarilo zrealizovať ako si členovia predstavovali, predsa bolo vyčlenených päť pozemkov a na štyroch boli založené nové záhrady.
V roku 1994 bol zvolený nový výbor SOZZ na čele s predsedom Milanom Mahútom, podpredsedom Jánom Kubíkom, tajomníkom Martinom Franekom, pokladníkom Jánom Sušienkom a kultúrnym referentom Jánom Kasákom. Do roku 2000 bola práca členov zväzu záhradkárov zameraná na údržbu vybudovaných zariadení, zveľaďovanie záhradok, ale i na získavanie finančných prostriedkov, väčšinou formou brigád.

V roku 2000 pracoval výbor SOZZ v zložení: Milan Mahút – predseda, Miroslav Mahút – podpredseda, Anton Šuštiak – tajomník, Ján Sušienka – pokladník, Marcel Hanus – kultúrny referent. Ovocinári zaktivizovali svoju činnosť usporadúvaním odborných prednášok, ktoré boli zamerané na propagáciu nových poznatkov a trendov v ovocinárstve. Od roku 2001 začal výbor zväzu organizovať výstavy ovocia a zeleniny nielen pre členov, ale aj pre ostatných občanov.

Od roku 2017 je predsedom záhradkárov Ing. Miroslav Pobuda.

Činnosť zväzu

V roku 2005 bol zvolený nový výbor. Predsedom sa stal Karol Vrábel, podpredsedom Ing. Rudolf Macek, tajomníkom Ing. Anna Belová, hospodárom Marcel Hanus a pokladníkom Ján Sušienka. Miestna organizácia SOZZ pokračovala v organizovaní odborných prednášok o pestovaní. Záujemcovia nielen z radov členov zväzu mali možnosť vidieť praktické ukážky rezu stromov z dôrazom na letný rez, postup pestovania mladých stromčekov, ale i výsledky v peknej úrode u viacerých našich záhradkárov. Potvrdením zvyšovania odbornej úrovne bolo prvé miesto Karola Vrábla na celoslovenskej súťaži v reze ovocných stromčekov, za čo získal pozlátené nožnice. Výrazným spôsobom sa rozširuje spolupráca so ZŠ Belá, kde členovia záhradkári pomáhajú pri ošetrovaní školského sadu.
Ovocinári a záhradkári prezentujú výsledky svojej pestovateľskej práce na každoročne sa konajúcej miestnej výstave. Pre svoju kvalitu sa stala vyhľadávaným miestom i pre obyvateľom z okolitých obcí. Belianski ovocinári a záhradkári získavajú umiestnenia aj na okresných a celoslovenských výstavách. Ocenením práce i výsledkov členov miestnej organizácie bola návšteva prof. Ing. Dr. h.c. Ivana Hričovského, DrSc., predsedu RV SZZ Bratislava, Juraja Korčeka, tajomníka RV SZZ, Ing. Ladislava Fritza, podpredsedu OV SZZ a Dpt. Slavka Funtíka, tajomníka OV SZZ v Žiline.
„Jablká, hrušky či zemiaky, ktoré považujeme za samozrejmé sú čímsi výnimočné. Aj toto je umenie. Umenie prírody a výsledok ľudskej práce. Každý musí uznať, že výsledok je dokonalou syntézou krásy ovocia a zeleniny, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie.“