Starosta obce

Ing. Ivan Dvorský, PhD. - starosta obce Belá

Je predstaviteľom obce a zároveň najvyšším výkonným orgánom obce. Táto funkcia  je verejnou funkciou a starosta je verejným činiteľom. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

V minulosti sa najvyšší predstaviteľ obce nazýval richtár.

Kompetencie starostu sú nasledovné:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
  • informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené ako v rámci kompetencií obecného zastupiteľstva.

e-mailová adresa: info@bela.sk

telefónne číslo: +421 41 5693 331