Zásady hospodárenia s majetkom obce

Obsah

Článok 1  Úvodné ustanovenia.

Článok 2 Majetok obce a nadobúdanie majetku obce do vlastníctva.

Článok 3  Prevod vlastníctva obecného majetku.

Článok 4  Prevod správy majetku obce.

Článok 5  Prenájom a výpožička majetku obce.

Článok 6  Dlhodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

Článok 7  Krátkodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

Článok 8  Prenájom pozemkov.

Článok 9  Hospodárenie s majetkom obce.

Článok 10  Vecné bremená.

Článok 11  Pohľadávky a iné majetkové práva obce.

Článok 12  Evidencia majetku obce.

Článok 13  Inventarizácia majetku obce.

Článok 14  Prebytočný a neupotrebiteľný majetok.

Článok 15  Vyradenie majetku obce a likvidácia škôd na majetku obce.

Článok 16  Nakladanie s cennými papiermi.

Článok 17 Záverečné ustanovenia.

 

Obecné zastupiteľstvo v Belej v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva tieto

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Belá

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Obec Belá (ďalej len „obec“) je samostatný územný samosprávny a správny celok
  Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených v príslušných právnych predpisoch a v týchto zásadách samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 2. Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce (ďalej aj „Zásady“), schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním.

 3. Zásady s majetkom obce upravujú najmä:

 • práva a organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,

 • podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,

 • postup prenechávania majetku do užívania,

 • nakladanie s cennými papiermi,

 • ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,

 • výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

 1. Pokiaľ nie je zákonom ustanovené inak, alebo ak to nevylučuje povaha veci, riadi sa obec vo veciach vlastníctva pri nadobúdaní majetku a nakladaní s ním Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, ďalšími osobitnými predpismi a týmito Zásadami.

 2. Orgánmi obce, oprávnenými konať v majetkovoprávnych vzťahoch sú obecné zastupiteľstvo, starosta obce a riaditelia a štatutárni zástupcovia organizácií založených alebo zriadených obcou.

 3. Tieto Zásady sú záväzné pre obec, všetky jej orgány a organizačné zložky, ako aj pre organizácie založené alebo zriadené obcou.

 4. Tieto Zásady sa nevzťahujú na nakladanie s majetkom obce, ktoré upravujú osobitné právne predpisy (napr. nájom bytov postavených s fin. podporou štátu).

Článok 2
Majetok obce a nadobúdanie majetku obce do vlastníctva

 1. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona o majetku obcí alebo ktoré nadobudla obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

 2. Majetok obce tvoria:

 • veci, ktoré prešli do vlastníctva obce na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,

 • veci ktoré prešli do vlastníctva obce na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

 • ďalšie veci a súvisiace majetkové práva, ktoré obec získa pri hospodárení s vlastným majetkom, v rámci svojej činnosti, pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

 • pohľadávky a iné majetkové práva,

 • majetok podľa odseku 3.

 1. Okrem majetku podľa ods. 2 bodu a) až d) tohto článku, môže obec nadobudnúť ďalší majetok kúpou, darovaním (bezodplatný prevod), rozhodnutím orgánu štátu a vlastnou investičnou (stavbou, rekonštrukciou, modernizáciou, technickým zhodnotením objektov a budov alebo v súlade so zmluvnými vzťahmi v prípade združenia prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými osobami) a podnikateľskou činnosťou (majetkovou účasťou pri podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb alebo peňažnými alebo vkladmi do obchodných spoločností v súlade s Obchodným zákonníkom alebo iných organizácií v zmysle osobitných právnych predpisov) podľa osobitných predpisov.

 2. Nadobúdanie nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom (nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov).

Článok 3
Prevod vlastníctva obecného majetku

 1. Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:

 • na základe obchodnej verejnej súťaže,

 • dobrovoľnou dražbou (ďalej len „dražba“) alebo

 • priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

 1. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dražbou, musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

 2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže 3 § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

 3. Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon (zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti - Notársky poriadok, v znení neskorších predpisov).

 4. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

 5. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci

 • starostom obce,

 • poslancom obecného zastupiteľstva,

 • štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

 • prednostom obecného úradu,

 • zamestnancom obce,

 • hlavným kontrolórom obce,

 • blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).

 1. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 6; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

 2. Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to

 • nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa tohto osobitného predpisu,

 • pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

 • podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,

 • hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,

 • pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby,

 • pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci.

 1. Ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem

 • hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,

 • nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

 • pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby,

 • nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci.

 1. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku obce alebo užívateľom jej majetku podľa zákona o majetku obcí len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Článok 4
Prevod správy majetku obce

 1. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len „správca“), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.

 2. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú mu obec zverila do správy alebo, ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a týmito Zásadami.

 3. Obec zveruje majetok do správy bezplatne. O zverení do správy spíše písomný protokol o odovzdaní majetku do správy. Protokol musí obsahovať podrobnú špecifikáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, pohľadávok, záväzkov a majetkových práv a musí v ňom byť uvedený spôsob hospodárenia a nakladania s majetkom obce (zákaz dať majetok obce do zálohy, zriadiť vecné bremeno alebo akokoľvek obmedziť vlastnícke právo obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva) a musí obsahovať číslo uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým bol majetok daný do správy. Protokol musí obsahovať aj povinnosť správcu obecného majetku poistiť majetok obce, ktorý má zverený do správy, ak tento nie je poistený.

 4. Prenechanie hnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho nadobúdacia hodnota je nad 3 tisíc €, podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 5. Hnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho nadobúdacia hodnota je do 3 tisíc €
  (vrátane), schvaľuje starosta obce.

 6. Prenechanie nehnuteľného majetku do správy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 7. Obec vedie úplnú a aktuálnu evidenciu majetku obce zvereného do správy. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do správy, sú povinné predkladať súpis evidencie majetku obce, vrátane stavu prírastkov a úbytkov majetku obce, a to pravidelne k 31.12. bežného roka alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania obecného úradu.

 8. Obec môže subjektom, ktorým bol majetok zverený do správy, odňať majetok za týchto
  podmienok:

 • ak neplnia povinnosti uvedené v týchto Zásadách, resp. v zmluve,

 • ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný,

 • ak je to v záujme obce.

 1. Odňatie výkonu správy nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku, pokiaľ jeho obstarávacia cena je nad hodnotu 3 tisíc €.

 3. Starosta obce schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku, pokiaľ jeho obstarávacia cena je do hodnoty 3 tisíc € (vrátane).

Článok 5
Prenájom a výpožička majetku obce

 1. Obec môže prenechať zmluvou o nájme alebo výpožičke fyzickým alebo právnickým osobám majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

 2. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 • identifikáciu zmluvných strán,

 • presné určenie majetku,

 • účel,

 • spôsob užívania,

 • čas užívania,

 • podmienky užívania a výšku odplaty,

 • v prípade nájomných vzťahov, právo prenajímateľa a povinnosť nájomcu uzatvoriť dodatok k

 • zmluve, prípadne novú zmluvu v prípade schválenia nového predpisu o oceňovaní
  nehnuteľností alebo ak bude novelizáciou týchto „Zásad“ schválená iná cena,

 • podmienky prípadného prenechania užívania obecného majetku ďalšiemu subjektu (tretej osobe),

 • podmienka súhlasu prenajímateľa/vypožičiavateľa s vykonaním stavebných úprav na predmete nájmu/výpožičky a v súlade so stavebným zákonom,

 • povinnosť nájomcu/vypožičiavateľa vykonávať bežnú údržbu, aby nedochádzalo k
  znehodnocovaniu majetku obce a ku škodám na majetku obce,

 • sankcie a podmienky odstúpenia od zmluvy.

 1. Ak sa má majetok obce prenechať do nájmu zmluvou o nájme, uzavretie takejto zmluvy, vrátane dojednania všetkých zmluvných vzťahov, rešpektujúcich všeobecne záväzné právne predpisy a tieto Zásady, patrí do právomoci starostu obce. To neplatí v prípade dlhodobého prenájmu majetku podľa Článku 6 týchto Zásad, kedy uzavretie zmluvy o nájme starostom obce podlieha predchádzajúcemu schváleniu zámeru prenajať majetok obecným zastupiteľstvom.

 2. Užívatelia obecného majetku sú povinní najmä:

 • hospodárne užívať majetok obce,

 • chrániť ho pred poškodením, zničením a stratou,

 • všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Článok 6
Dlhodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce

 1. Za dlhodobý prenájom nebytových priestorov sa považuje taký prenájom majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom je 11 a viac dní v kalendárnom mesiaci.

 2. Prenájom nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
  nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti záujemcu o nebytové priestory, ktorá obsahuje plánovaný účel využitia.

 3. Do dlhodobého prenájmu poskytuje obec spravidla:

 • priestory v objekte kultúrneho domu,

 • Zdravotné stredisko,

 • Spoločenský dom Kubíková,

 • Chata Krkavec,

 • iné priestory vo vlastníctve obce.

 1. Obec odovzdá nájomcovi nebytové priestory fyzicky, o čom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetných nebytových priestorov do užívania.

Článok 7
Krátkodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce

 1. Za krátkodobý prenájom nebytových priestorov sa považuje taký prenájom majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci.

 2. Pre uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a športových potrieb občanov, na organizovanie verejnoprospešných podujatí a schôdzkovej činnosti politických strán a hnutí, ako aj ďalších činností právnických a fyzických osôb, môže obec poskytnúť do krátkodobého nájmu:

 • priestory v objekte kultúrneho domu,

 • zasadačku obecného úradu,

 • Dom smútku,

 • iné priestory vo vlastníctve obce.

 1. Krátkodobý prenájom nebytových priestorov sa uzatvára spravidla na základe písomnej zmluvy. Celý proces prenechávania majetku obce do krátkodobého prenájmu, vrátane dohodnutia podmienok prenájmu, ktoré musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Zásadami, je v kompetencii starostu obce.

 2. Platby za prenájom uvedených priestorov sa vykonávajú v hotovosti do pokladne obce, prevodom na účet obce alebo platbou prostredníctvom platobného terminálu.

Článok 8
Prenájom pozemkov

 1. Pozemok možno prenajať len na základe písomnej zmluvy. Nájomné za nájom pozemkov sa dojednáva dohodou. Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy v prípade krátkodobého prenájmu (max. 10 dní) prerokúva starosta. Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy v prípade dlhodobého prenájmu (11 dní a viac) prerokúva obecné zastupiteľstvo.

 2. Pri nájme pozemkov na poľnohospodárske účely sa nájom stanovuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov v znení neskorších predpisov.

Článok 9
Hospodárenie s majetkom obce

 1. Orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

 2. Orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Sú povinné najmä:

 • udržiavať a užívať majetok,

 • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

 • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

 • viesť majetok v predpísanej evidencii,

 • vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisov.

 1. Obec vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, v rámci ktorých majetok:

 • prenajíma, vypožičiava,

 • predáva, daruje (okrem nehnuteľného majetku; darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, pokiaľ osobitná právna úprava neustanoví inak),

 • zveruje do správy obcou zriadeným príspevkovým alebo rozpočtovým organizáciám,

 • do obchodných spoločností založených v zmysle obchodného zákonníka obcou, alebo založených iným subjektom,

 • prijíma úver, preberá dlh, poskytuje pôžičky, vymáha alebo odpúšťa pohľadávky, zakladá majetok pre zriadenie záložného práva.

 1. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

 2. Pri hospodárení s majetkom obce má rozhodovaciu právomoc:

 • obecné zastupiteľstvo,

 • starosta,

 • riaditelia a štatutárni zástupcovia organizácií založených alebo zriadených obcou.

 1. Obecné zastupiteľstvo vždy schvaľuje:

 • spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,

 • predaj nehnuteľného majetku,

 • obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

 • prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,

 • nakladanie s majetkovými právami,

 • vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

 • koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu (ďalej len „koncesná zmluva“), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

 • zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve obce prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,

 • prijatie úveru a súvisiace zriadenie záložného práva,

 • prevzatie záväzkov a pohľadávok a súvisiace zriadenie záložného práva,

 • vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi,

 • bezodplatný prevod nehnuteľného majetku s príslušenstvom, ak to povoľuje osobitný predpis,

 • prevzatie majetkových garancií,

 • majetkovo-právne usporiadanie miest a obcí navzájom,

 • poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

 1. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, sa môže domáhať neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu osobu, ak prevod majetku obce nebol realizovaný na základe obchodnej verejnej súťaže, dražbou, alebo priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu, okrem prípadov, keď zákon iný spôsob prevodu pripúšťa. Žalobu podľa predchádzajúcej vety je možné podať na súde do jedného roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva z majetku obce na nadobúdateľa.

Článok 10
Vecné bremená

 1. Na majetok obce (pozemky) sa môže zriadiť vecné bremeno okrem prioritného majetku, kde podmienky zriadenia vecného bremena upravuje osobitné ustanovenie.

 2. Vecné bremeno môže byť zriadené bezodplatne alebo za odplatu. Zriadenie vecného bremena a výšku odplaty schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 3. Všetky náklady ohľadom zriadenia vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena, resp. pri odpredaji majetku obce kupujúci.

Článok 11
Pohľadávky a iné majetkové práva obce

 1. Právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami obce vykonáva obec Belá a právnické osoby zriadené obcou (ďalej aj „subjekty“) podľa toho, pri výkone agendy ktorého subjektu pohľadávky a majetkové práva vznikli.

 2. Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami, sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.

 3. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.

 4. Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania. Musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je subjekt povinný vykonať všetky úkony na jej vymoženie.

 5. Dlžníkovi, ktorým je fyzická osoba, možno na základe písomnej dohody povoliť splátky alebo povoliť odklad zaplatenia pohľadávky dlžníkom písomne uznanej, čo do dôvodu a výšky, prípadne priznanej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak tento bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku, alebo splátku v čase splatnosti zaplatiť.

 6. Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania tej istej pohľadávky upustiť iba raz.

 7. Starosta obce môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky, ktorej výška nepresahuje 50 €, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je neefektívne. V ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 8. Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych (príjmy na hranici životného minima, živelná pohroma alebo iná tragická udalosť týkajúca sa domácnosti dlžníka), môže obec zastúpená starostom obce alebo právnická osoba zriadená obcou (len so súhlasom zriaďovateľa) na žiadosť dlžníka dlh celkom alebo čiastočne odpustiť, najviac však do výšky 300 €. Na odpustenie dlhu presahujúceho túto sumu je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva.

 9. Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku daní a poplatkov, sa riadi osobitnou právnou úpravou.

 10. Pri nakladaní s inými majetkovými právami obce sa primerane použijú ustanovenia jednotlivých odsekov tohto článku, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

Článok 12
Evidencia majetku obce

Majetok obce sa eviduje v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Článok 13
Inventarizácia majetku obce

 1. Inventarizácia obecného majetku sa vykonáva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o inventarizácii majetku ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá starosta.

 2. Na vykonanie inventarizácie starosta ustanoví inventarizačnú komisiu.

 3. Skutočné stavy majetku obce zisťuje inventarizačná komisia fyzickou inventúrou. V prípadoch, keď nie je možné vykonať fyzickú inventúru, vykoná sa dokladová inventúra, resp. kombinovaná. Zistené skutočnosti sa zachytia v inventúrnych súpisoch.

 4. Po skončení každej inventúry, vyhotoví inventarizačná komisia inventarizačný záznam, v ktorom uvedie okrem ostatných zistení, aj úhrn inventarizačných rozdielov a návrhy opatrení.

 5. O návrhoch na vyrovnanie inventarizačných rozdielov rozhodne starosta na základe odporúčania inventarizačnej komisie.

Článok 14
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok

 1. Prebytočný majetok je taký majetok, ktorý obec, prípadne obecná organizácia, trvale
  neupotrebuje na plnenie svojich úloh.

 2. Neupotrebiteľným majetkom je ten majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže už slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré je potrebné odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby, prestavby alebo rozšírenia objektu.

 3. A prebytočný majetok zistí inventarizačná komisia menovaná starostom.

Článok 15
Vyradenie majetku obce a likvidácia škôd na majetku obce

 1. Pre potreby vyraďovania majetku obce a likvidácie škôd na ňom starosta vymenuje škodovú a vyraďovaciu komisiu.

 2. Škodová a vyraďovacia komisia rozhoduje o podnetoch na vyradenie prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku obce, ak o tom nerozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 3. Každý návrh na vyradenie prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku musí byť riadne odôvodnený, pričom musí obsahovať jeho popis, obstarávaciu a zostatkovú hodnotu, návrh na naloženie s ním (likvidácia, predaj a pod.).

 4. V prípade škodovej udalosti na majetku obce sa tiež skúma miera zavinenia a možnosť vymáhania náhrady škody.

Článok 16
Nakladanie s cennými papiermi

 1. Emisia cenných papierov obce podlieha predchádzajúcemu schváleniu obecným zastupiteľstvom.

 2. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa § 9a, odsekov 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis.

Článok 17
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Zásady schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Belá dňa 15.12.2022 uznesením č. 75/2022.

 2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady hospodárenia s majetkom obce Belá Uznesenie č. 5/2016 z9.9. 2016.

 3. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Belá.

 4. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 16.12.2022 

 

Ing. Ivan Dvorský PhD.

starosta obce Belá

 

Zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

§ 281 až 288 Obchodného zákonníka

zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Blízkou osobou je podľa § 116 Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Zákon NRSR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

napríklad § 140 Občianskeho zákonníka

§ 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

napríklad zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov

21 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

avšak najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem prípadov podľa § 9a ods. 9 zákona

§ 56 Obchodného zákonníka

napr. § 56 Obchodného zákonníka, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z

§ 281 až 288 Obchodného

zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

§ 151n – 151p Občianského zákonníka

§ 9e ods. 3 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zákon NRSR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok

napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zásady_hospodárenia_s_majetkom_obce_2022.pdf (402.58 kB)