Kompetencie a poskytované služby

Poslanie a kompetencie obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Pôsobnosť obecného úradu:

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Obec Belá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. 
Obec vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie.

Obec Belá spravuje:

 • obecný úrad,
 • matričný úrad,
 • stavebný úrad,
 • školský úrad,
 • obecnú knižnicu,
 • obecný cintorín a dom smútku,
 • zdravotné stredisko,
 • obecné byty,
 • kultúrny dom Belá,
 • kultúrny dom Kubíková,
 • chata Krkavec,
 • obecné námestia,
 • všetky verejné priestranstvá,
 • areál futbalového ihriska,
 • miestne komunikácie.

Obec Belá je zriaďovateľom:

 • Spojenej školy v Belej,
 • Materskej školy v Belej,
 • Základnej umeleckej školy na Nižných Kamencoch,
 • Školskej jedálne,
 • Školského klubu detí.