Prednosta úradu

Mgr. Ivana Mažgútová - OBEC BELÁ - prednosta OCÚ

Prednostkou obecného úradu Belá je starostom obce vymenovaná Mgr. Ivana Mažgútová. Je poverená vykonávaním funkcie vedúceho úradu, plánovaním, riadením, organizáciou, vedením a kontrolou na obecnom úrade Belá, prípravou, organizáciou a administrovaním obecných zastupiteľstiev, reprezentovaním obce a inými činnosťami vyplývajúcich z funkcie vedúceho manažéra. 

Prednosta obecného úradu - podľa zákona o obecnom zriadení:

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

e-mailová adresa: prednosta@bela.sk

telefónny kontakt: +421 911 233 668