Všeobecne

Partnerská spolupráca

Partnerská spolupráca miest a obcí predstavuje zmysluplnú činnosť, ktorá okrem toho, že predstavuje hodnoty ako priateľstvo a spoluprácu, zvyšuje povedomie medzi ľuďmi v Európe aj vo svete. Predstavuje príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu názorov a porozumenie odlišným názorom v oblastiach spoločného záujmu partnerských obcí.

Spolupráca obcí sa môže sústrediť na celý široký rozsah činností v kompetencii obcí od “ľahkých“ aktivít ako spoločné podujatia zamerané na výmenu skúsenosti až po spoločné stratégie trvalo udržateľného rozvoja v oblastiach ako napríklad: školstvo, zdravotníctvo, cestovný ruch, doprava, životné prostredie, technologický rozvoj, rozvoj ľudských zdrojov, sociálna inklúzia, občianstvo, miestne služby. Môže zahŕňať široký rozsah aktérov z dvoch alebo viacerých obcí (volení predstavitelia, pracovníci úradov, mládež, dôchodcovia, predstavitelia subjektov a spolkov pôsobiacich na území danej obce).

Dobre sa vyvíjajúca spolupráca môže so sebou priniesť veľa výhod nielen pre obec samotnú, ale aj pre miestne spoločenstvo. Musíme mať na pamäti, že partnerská spolupráca bez aktívneho zapojenia občanov obce nemá perspektívu.

Začiatok družobnej spolupráce obcí siaha do roku 1945, kedy sa v povojnovom období začali vytvárať prvé partnerstva miest a obcí najmä v krajinách, ktoré boli rozdelené vojnou. Od povojnového obdobia pri každom ďalšom rozširovaní Európskej únie (od 50. rokov, kedy bola založená Európska únia šiestimi krajinami) zohráva partnerská spolupráca dôležitú úlohu.

Od roku 1989 je možné zaznamenať najväčší nárast partnerstiev slovenských obcí aj vďaka finančnému nástroju Európskej únie (ide o iniciatívu Európskeho parlamentu) na podporu partnerskej spolupráce miest, v ktorom mestá a obce mali možnosť participovať ako projektoví partneri. Niektoré partnerstvá prežili až dodnes.

V súčasnosti sa v Európe eviduje existencia cca 17 000 partnerských väzieb. Na Slovensku existuje približne 667 partnerstiev v rámci Európy.